Kiralama Yönetmeliği

Kiralama Yönetmeliği

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 06.09.1999 tarih ve B.02.1.V.G.M.1.18.00.02-104-02-03/1674 sayılı yazısı gereği, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıfların iş ve işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında tebliğin 6.maddesi uyarınca;

ONDOKUZ  MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI

KİRALAMA TALİMATNAMESİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfının (Kısaca Vakıf olarak anılacaktır) maliki bulunduğu veya devir hakkına sahip bulunduğu menkul, gayrimenkul, işletme haklarının, vakfın amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli olup da iktisap etmiş bulunduğu her türlü ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, lisans, knov hov (teknik bilgi), temsil, komisyon haklarının başkalarına süreli veya süresiz devir ve kiralamalarında bu talimatnamedeki usul ve esaslar dairesinde işlem yapılacaktır.

Bu talimatname Samsun 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1977/884 E-1977/666 K sayılı tesçil kararı ve Resmi Gazetenin 16049 sayılı 6.9.1977 günlü nüshasında  yayımlanmış bulunan Vakıf  Senedi’nin madde: 16/b ve k fıkralarına istinaden yönetim kurulunca hazırlanmış olup Vakıf Senedinin 12.maddesi uyarınca Vakıf Genel Kurulunun ‘onayı’ ile yürürlüğe girecektir.

T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 06.09.1999 gün ve 1674 sayılı tebliğinin mesneti bulunan 06.08.1999 gün ve 23778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş  buluna Vakıfların işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğin, Vakfımızı da bağlaması nedeniyle Genel Kurulun bu talimatnameyi onaması ile yasal zorunluluk ikmal edilmiş olmaktadır.

1-Her türlü devir ve kiralama sözleşmeleri yazılı biçimde  yapılacaktır.Sözleşmeler noter tasdikli olacaktır.

2-Kira sözleşmelerinde kiracının kiraladığı taşınmazı veya hakkı kısmen veya tamamen başkalarına kiralayamayacağı, devredemeyeceği, yanına şahıs veya şirket olarak ortak alamayacağı, kendisinin taşınmazı veya işletme hakkını bırakması halinde hiçbir nedenle kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü şahısların istifadesine arzedemeyeceği, isticarındaki ‘şey’ i kiralayana aynen iade ile yükümlü bulunduğu yazılacaktır.

3-Kiracının kiraya veren Vakfın, yazılı muvafakatı olmadan mukavelede “tasrih edilmiş” bulunan ‘iştigal mevzuunu’ değiştiremez.

4-Kararlaştırılmış kira bedelinin, belirlenen kira süresinde ve para biriminde ödeneceği derç edilecektir.

Kira konusuna ilişkin vergi, resim, harç gibi benzeri tüm giderleri kiracıya ait olacak, kira bedelinden hiçbir nam altında kesinti yapamayacağı, kira bedelini aynen ödeyeceği koşul olarak sözleşmede yazılacaktır.

5- Yapılacak sözleşmelerin noter harçları, pul ve benzeri işlemin ifası için gerekli her türlü gider kiracıya ait olacaktır.

6- Kiracı kiraladığı taşınmaz mal ne şekilde teslim almış ise sözleşmenin bitiminde yine aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.Kiralanan yerde veya taşınmazda kiraya verenin yazılı izni olmadıkça; taşınmazın bir kısmında veya tamamında herhangi bir tadilat veya ilave yapamaz.Aksi halde taşınmazı eski hale getirmeye, meydana gelecek zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye mecbur olacaktır.Ayrıca aksine davranışın sözleşmesinin fesih sebebi olacağı belirtilecektir.

Kiraya verenin izni ile yapılmış tadilat veya ilavenin masrafı, inşaat vergisi, diğer tüm masrafları kiracıya ait olup, tahliye sırasında hiçbir hak ve masraf talep edilmeksizin olduğu gibi kiraya verene bırakılacaktır.

Kiraya veren dilerse tahliye sırasında taşınmazı eski hale getirilmesini talep edebilir.Bu halde masrafı kiracıya ait olacaktır.Verilen sürede yerine getirilmediği ahvalde, Vakıfça eski hale tüm masrafları kiracıya ait olarak eski hale getirilir ve masraflar talep edilecektir.

7- Kira konusuna göre kira kontratosuna taallük eden her türlü giderin kiracıya aidiyeti yanısıra, taşınmazlarda; elektrik, su, doğalgaz, bölüme isabet eden ısınma giderleri, çevre temizlik vergisi, bekçi ve benzeri tüm işletme giderleri ile kullanmadan doğabilecek koruma bakım ve onarımların  tamamı kiracıya ait olacaktır.

8- Kiracının belediye veya ilgili kurumdan yapacağı meslek ve iş için izin alamaması, faaliyetlerinin yasaklanması veya belirlenen şekilden başka kiralananı kullanamaması halinde dahi kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

9- Kiracı, sözleşmenin imzalanmasında ‘kira ilişkisinin doğurduğu her türlü borçlarından dolayı’ müşterek ve müteselsil borçlu olabilecek güvenilir kefiller göstermek zorundadır.Bu kefalet kiracının kiracılık durumunun devamı süresince geçerli olacak biçimde olacaktır.Akdin uzatılması veya yenilenmesi halinde kiracı, oluşacak yeni bedel ve şartlar üzerinden de kefil göstermek zorundadır.

10-Kiracı gerektiğinde Vakfın yetkili elemanlarını kabul ve kiralananın her tarafını gezdirmekle yükümlü olacaktır.

11-Kiracı kiraladığı yerde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde ve malzeme üretemez,depolayamaz ve satamaz.Bu gibi hallerin tespiti halinde kiracıya 15 gün içinde ‘eski hale getirmesi’ için yapılacak yazılı ihtarat sonrası, aynı fiilin devamı hal’e akdin feshi sebebidir.

12-Kiracı, kiralama tarihinden itibaren geçen devrenin her ayına ait makbuz ibraz etmedikçe vakfın muhasebe kayıtlarının esas olacağı kabul edilmiş sayılacaktır.

13-Sözleşmelerin imzalanmasından sonra tarafların yazışmaları sözleşmeyi değiştiremez ve sözleşme hükümlerinin aksine tarafları bağlayamaz.Sözleşmenin aksi tarafların karşılıklı imzalarna havi yazılı belge ile isbat edilebilir.

14-Kiracının kira aktinde göstermiş bulunduğu adres,Kanuni ikametgah olarak tayin edilmiş olup, bu adrese yapılacak her türlü tebligatı 15 gün içinde kiracı bildirmeye zorunludur.

15-Kiracı akit süresinde veya sonunda kira bedeli ilgili tenzil talebinde bulunamaz.

16-Kira konusu taşınmazlarda veya işletmelerde bira dahil her türlü alkollü içkilerin kullanılması, bulundurulması ve satışı yasaktır.Aksi taktirde akdin fesih sebebidir.Ancak vakfın sözleşme konusuna göre bu madde aksine izin vermesi halinde mümkün olabilecektir.

17-Kiracı kiraladığı yerin özelliklerine göre yangına karşı her türlü tedbiri almaya, yeterli miktarlarda yangın söndürme cihazları bulundurmaya mecburdur.Kiracının bu yöndeki ihmalinden dolayı uğranılan zarardan sorumluluğu peşin olarak alacağı kabul edilmiştir.

18-Her türlü sözleşme imzalamasında kiraya veren VAKFIN MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİNİN YETKİLİ OLACAĞI taraflarca kabul edilmiştir.