• ANASAYFA
  • Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Esasları Yönetmeliği

Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Esasları Yönetmeliği

Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Esasları Yönetmeliği

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFININ 21.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN 27. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞTİR.

 Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ nün 06.09.1999 tarih ve B.02.1.V.G.M.1.18.00.02-104-02-03/1674 sayılı yazısı gereği, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıfların iş ve eylemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki tebliğin 6.maddesi uyarınca

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (AGED) YÖNETMELİĞİ

AMAÇ  VE KAPSAM

Madde 1 –Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Vakfı tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanlarının;
              a) Uluslararası düzeyde yayın yapmasını,
              b) Atıf alan yayınlar yapmasını,
              c) Bilimsel faaliyette bulunmasını,
              d) Uluslararası araştırma ve proje üretmesini,
              e) Uluslararası dergilerde editörlük veya editörler kurulunda görev almasını,
              f) Uluslararası bilimsel toplantılara katılımını,
              g) Bilgi ve becerilerini artırmak üzere yurt dışı kurum ve kuruluşlarda uzun süreli (en fazla 4 ay) çalışma, araştırma ve gözlemde bulunmasını,
              h) Yurt içinde bilimsel toplantı düzenlemesini
             teşvik amacıyla ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programı (OMÜ- AGED) İlkeleri"ne göre bütçe olanakları çerçevesinde ödüllendirilmesine ilişkin esasları düzenler.
 

Tanımlar

Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

              a) Vakıf: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfını,
              b) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
              c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
              d) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini,
              e) PYO: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisini,
              f) OMÜ-AGED: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programını,
              g) AGED Kurulu: Akademik Gelişimi Destekleme Programı Kurulunu,
              h) Bütçe: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı bütçesini,
              i) Bilimsel faaliyet: Bilimsel amaçlı gerçekleştirilen kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, kurs, konser, sergi, bienal ve atölye çalışmalarını ifade eder.
 

Destek Başvurusu

Madde 3 – Başvurular, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne (PYO'ya OMÜ-AGED ilkelerine göre) yapılır.

Başvuru tarihleri Üniversite tarafından belirlenir ve Vakfa da yazılı olarak bildirilir.

 DEĞERLENDİRME

Madde 4 – Başvurular, AGED Kurulu tarafından, OMÜ-AGED çerçevesinde değerlendirilir.

Madde 1 'de yer alan amaçlar doğrultusunda ve AGED ilkeleri esas alınarak OMÜ-AGED Kurulu tarafından ödüllendirilmeye uygun bulunan ve Rektör tarafından onaylanan projeler, yayınlar, atıflar, tezler, bilimsel faaliyetler, editörlük faaliyetleri, uluslararası bilimsel toplantılara katılım ve uzun süreli yurt dışına araştırma ve gözlem ziyaretleri, Rektör tarafından bir yazı ekinde Vakfa gönderilir. Vakıf Yönetim Kurulu'nun takdir ve onayı ile desteklenir.

 Destek Türleri ve Miktarları

 Madde 5 – Yukarıda açıklanan prosedüre göre onaylanan projelere Vakıf tarafından para ödülü verilir.

Verilecek desteğin tutarı, aktivitelerin türü ve özellikleri ile bütçe olanaklarına göre Üniversitenin de görüşü alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

               Yürürlükten Kaldırma

Madde 6– Vakfın 26.03.2006 tarihinde yapılan 22. Dönem Olağan Mali Genel Kurulunda kabul edilen “ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Esasları Yönetmeliği ” yürürlükten kaldırılmıştır.

               Yürürlük ve Yürütme

Madde 7– Bu Yönetmelik Vakıf Genel Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde 8– Bu Yönetmelik, Madde 4’ deki sıralamaya uygun olarak Vakfa bildirilmesinden sonra Vakıf Başkanı tarafından yürütülür.